Nasz Warsztat

Został założony we wrześniu 2004r., przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska.

Cel Warsztatu

Działanie zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, tak aby osiągnąl on możliwie niezależnie, samodzielnie i aktywne życie we własnym środowisku. Realizowany jest poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej.

Zadania

Przygotowywanie do życia w środowisku społecznym między innymi poprzez: umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz poprawę kondycji psychofizycznej. Stosowanie różnych technik terapii zajęciowej przy rozwijaniu psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, bądź też szkolenia zawodowego.

Dla kogo

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ oraz zostały zakwalifikowane przez radę programową warsztatu do udziału w terapii.